Na osnovu člana  125. Zakona o sportu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 79/20), čl. 8. i 9. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za finansiranje realizacije programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 57/21), i člana 21v. Pravilnika o kategorizaciji sportova, sportista i sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 56/21, 69/21, 2/22), Ministarstvo porodice, omladine i sporta objavljuje:

Кonkurs za dodjelu stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima koje se finasiraju iz budžeta Republike Srpske za 2023. godinu.

Кonkurs je objavljen danas, 12. jula 2023. godine u dnevnom listu „Glas Srpske“ kao i na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta (www.vladars.net  Ministarstvo porodice, omladine i sporta Кonkurs za sportske stipendije za 2023. godinu) gdje možete preuzeti potreban obrazac.

Pravo učešća na konkursu ima sportista koji ispunjava sljedeće uslove:
a) da je državljanin Republike Srpske;
b) da je rođen 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., i 2009. godine;
v) da je član sportskog udruženja – kluba koji je udružen u sportski savez Republike Srpske;
g) da se u tekućoj godini aktivno bavi sportskim aktivnostima, te da je u prethodnim godinama ostvario značajne rezultate na međunarodnim zvaničnim takmičenjima, balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima, takmičenjima u Republici Srpskoj i BiH;
d) da aktivno i savjesno ispunjava obaveze prema klubu, reprezentaciji Republike Srpske i drugim reprezentativnim selekcijama po izboru sportskog saveza Republike Srpske;
đ) da redovno pohađa školu ili fakultet i da se zalaže na svom stručnom obrazovanju.

Pored navedenih informacija vezano za prijavu i sve ostale  informacije navedene su  u Кonkursu.

Ovaj konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.